, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.261.Van gemeentewege is besloten dat het hoekhuis maar één officieel adres mag voeren. Dit is geworden Van Bleyswijckstraat 2.
Hiermede is het huisnummer 163 vervallen.


Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 mej. J.M. Monhemius  
1889 D. Briars
G.H. Eterman
koperslager
warmoezier
1890 - 1893 C. Geils verver
1894 P.G. van Essen gistwerker
1896 A. Rijsterborgh koopman
1898 - 1902 A. Bergwerf
wed. J. Bergwerf geb. Keyzer
winkelier
1903 - 1920 C.B. Goemans winkelier, puddingpoederfabrikant
1923 - 1938 F. Dorjee kapper
1941 - 1947 1-3-1941 Huurovereenkomst.
Franciskus Dorjee, zonder beroep, wonende aan de van Bleyswijckstraat 2
(de bovenwoning) verhuurde aan H.A. Kluijt, kapper, wonende
Piet Heinstraat 8, het benedenperceel Buitenwatersloot 163, bestaande uit
kapperswinkel, zijkamer, keuken, achterkamer en alkoof.
Huur per week 7,-- gulden. De aanwezige kappersinventaris is eigendom van
de huurder.
Via onderhandse akte, geregistreerd in Delft op 23 juni 1947, wordt bepaald
dat de huurovereenkomst uitdrukkelijk wordt ontbonden.
 
1949 H.A. Kluijt  
1966 Chr. van den Berg  
1969 - 1970 C.H.G. van der Berg Advert-recl bur hand ond
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
C.B. Goemans f 1400
1910
id. f 1200


Plateeldraaierij/bakkerij
In 2010 verscheen deel 17 van de Geschiedenis van de Delftse Plateelbakkerijen, auteur Wik Hoekstra-Klein. In dit deel wordt ook een  plateeldraaierij/bakkerij aan de Buitenwatersloot behandeld die daar van 1669 – 1717/1732 actief was.
Melis van der Sloot, plateeldraaier, had diverse bezittingen aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot waaronder een plateeldraaierij/bakkerij, die in 1713 overging in handen van zijn zoon Leendert Melisz van der Sloot. Dit moet op de plek zijn waar de huidige percelen 163 t/m 173, dus incl. het begin van de Van Bleiswijckstraat liggen. In het boek worden in kort bestek een aantal testamenten besproken incl. enkele boedelbeschrijvingen.
Helaas zijn geen gegevens over o.a. merken, personeel en handel gevonden.

Het boek is te koop bij het gemeentearchief.


Bouwgeschiedenis

Na juni 1992 moderniseerd de heer P.D.H. van Dijk het pand.

Eigenaars

De eerste eigenaar(s) is/zijn nog onbekend.

De eerst bekende eigenaar was C.B. Goemans, koopman te Delft. Hij kocht het 7 maart 1901 (notaris Willem Emilius van Berckel te Delft).

Hij verkoopt het 31 augustus 1915 (notaris Theodorus Petrus Josephus Hoppe te Delft) aan
Krijn Reedijk, koopman wonende te Delft..
Het perceel wordt omschreven als: een gebouw ingericht tot fabriek met bovenwoning en erf aan de Buitenwatersloot, op de hoek van de Bleijswijckstraat.
Kadastraal bekend in sectie A nummers 4944 en 4945, tezamen groot 1 are en 58 ca.
De verkoopprijs in 1915 bedraagt 9.500 gulden.
Van de verkoop wordt uitdrukkelijk uitgesloten de “zich in het pand bevindende machinerieën en al hetgeen verder tot het fabrieksbedrijf behoort.”
Voorts behoudt de verkoper zich het recht voor het perceel te blijven bewonen tot uiterlijk 1 februari 1916 “onder vergoeding van vijf ten honderd in het jaar over voormelde koopsom aan den koper gedurende het tijdstip van bewoning.

Krijn Reedijk, vroeger koopman te Delft, nu particulier te Apeldoorn verkoopt het pand op 15 december 1919 (notaris Hugo Jacob Johannes vna Buijsen te Delft) aan
Franciscus Dorjee, kapper, wonende te Delft.
Het perceel wordt nu omschreven als “het winkelhuis met bovenwoning, het huis met afzonderlijke bovenwoning met poort daarnevens, en een pakhuis met erven en open grond aan de Buitenwatersloot nummer 163 hoek Bleijswijckstraat nummers 2,4 en 6, kadastraal bekend Sectie A, nummers 4944, 6514, 6515 samen groot 1 are 58 ca.”
Bij de voorwaarden staat onder punt 1 dat de huurpenningen vanaf heden ten bate zijn van de koper. (er is/zijn dus huurder(s)).
De verkoopprijs bedraagt 17.250 gulden.

Op 3 maart 1941 wordt het perceel door Franciskus Dorjee tot openbare veiling aangeboden. De openbare afslag is op 10 maart 1941. Behalve F. Dorjee verschijnen bij notaris Montijn, vertegenwoordigd door een candidaat-notaris als lasthebber:
1. Petrus Lodewijk Sinnige, boekbinder, wonende Nieuwe Laan 22, Delft
2a. Geertje Garretsen, echtgenote van Dominus Willem Frederik van der Kodde, emeritus predikant, beide wonende te Delft
2b. Pieter van Rooijen, bouwkundige, gehuwd met Lambertine Marie Elisabeth Broers, wonende te Wassenaar
3a. Maria Kerkhof, weduwe van Hendrik Otto Slok
3b. Alexander Slok, vleeshouwer
3c. Adriana Slok, gescheiden echtgenote van Leendert Beek
4. Franciscus Dorjee, van Bleyswijckstraat 2

Uit de stukken blijkt dat er bij de openbare veiling sprake is van 6 percelen. Perceel 6 is het winkelpand met afzonderlijke bovenwoning. Kadastraal belend sectie A nummer 4944, groot 70 c.a. De hoogste bieder voor perceel 6 is Adrianus Arie Overgaag, zonder beroep, wonende Oude Delft. 132a.
Voor 7200 gulden is hij de nieuwe eigenaar. Het benedenperceel (Bwsl. 163) is dus dan verhuurd aan H.A. Kluijt.

Johanna Maria Adriana, weduwe van Leonardus Cornelis Oosterbaan verkreeg het perceel in eigendom op 21 september 1960 “blijkens een akte van scheiding en toedeling, houdende kwijting en decharge en afstand van de rechten om (..) ontbinding van de scheidingsovereenkomst te vragen” In de akte wordt vermeld dat de winkel zonder toestemming van haar door de huurder is onderverhuurd (voor 188 gulden per maand).
Zij leefde in een voortdurende conflictsituatie met de huurder, de heer v.d. Berg, die weigerde huuropslagen te betalen waarop zij weigerde enig onderhoud aan het bewuste pand te doen. Zij wilde daarom van het pand af.

Op 13 februari 1981 verkocht zij het pand voor 20.000 gulden aan de heer H.M. Lups, die toen een drukkerij (drukkerij ALEVO) aan de overkant had (nr 142). Omdat er te weinig ruimte was op 142 ( een ex-winkelpand in de Kwekerijstraat werd voor papieropslag gebruikt) dacht deze t.z.t. 163 in gebruik te nemen. te meer omdat het met de zaken van de heer v.d. Berg niet zo goed leek te gaan. Nadat conform de wensen van de huurder het achterstallig onderhoud werd verricht en de huur aangepast, bleef de huurder er wonen. Ook in deze tijd werd de winkel zonder toestemming een tijd onderverhuurd. Inmiddels weduwnaar geworden besloot de heer v.d. Berg toch te verhuizen.
Inmiddels was drukkerij naar de Lagosweg in de Tanthof verhuisd, zodat het pand Bwsl 163 niet meer nodig was.

Op 15 juni 1992 werd het pand derhalve verkocht voor 172.500 gulden aan de heer
P.D.H. van Dijk die het pand moderniseerde en de begane grond aan studenten verhuurde.

In 1997 verkocht hij het pand voor 475.000 gulden aan de heer
M.P. den Held en mevrouw H.D. Gardiner.

Zij verkochten het rond 2000 aan
Paul Manuel en Suzanne der Kinderen, die het op 8 september 2005 verkochten aan
Kees van der Linden en Ceciel Sillevis, die er medio december zijn gaan wonen.


Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
Info van
Kees van der Linden & Ceciel Sillevis.